Black Bear Femur

Black Bear vs. Human Femur

5-Year Old Child Femur